Privacy

Privacy- en cookieverklaring 

Versie: 23-05-2018

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Primacom B.V. Duitse Mark 1, 3825 HC Amersfoort, Nederland K.V.K. 31044270 ( verder: wij )
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze websites www.primacom.nl en www.lumenned.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

· het verlenen van toegang tot onze website;
· het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
· de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
· relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
· zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot    Primacom b.v. haar relaties en haar medewerkers;
· het verzenden van een nieuwsbrief welke wij maximaal 15 keer per jaar versturen.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
· NAW-gegevens;
· bedrijfsgegevens;
· BTW-nummer ( alleen voor klanten buiten Nederland )
· e-mailadres;
· (mobiel) telefoonnummer;

Bewaartermijnen
We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het voltooien van een transactie of overeenkomst of zolang de wetgever vereist.
De belastingdienst vereist dat bestellingen en facturen minimaal 7 jaar door ons worden bewaard.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.
Persoonsgegvens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat nodig is voor het uitvoeren van een transactie of overeenkomst of als dat wettelijk is vereist.
Met bedrijven die gegevens van u verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens daar ook vertrouwelijk worden behandeld.
(zoals aan een vervoeder van producten of een betaalprovider voor het voltooien van een betaling)

Gegevensbeveiliging
Wij nemen veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Door een toegangscontrole zorgen wij dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de verbinding waarmee de verstrekker de gegevens verstrekt. (B.V. onveilige WiFi verbinding).

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om onze website zo klantvriendelijk te laten functioneren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze website worden cookies gebruikt om:
• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van onze website(s) of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht op inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft de volgende rechten:
- overzicht van de persoons-gegevens die wij van u hebben en wat wij er mee doen
- laten corrigeren van fouten
- verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens

Indien u inzage wilt hebben in uw gegevens of uw gegevens wilt laten aanpassen of laten verwijderen dan vragen wij u om een email te sturen naar:


Privacy@primacom.nl
Gebruik hiervoor het emailadres dat bij ons bekend is.
Of schriftelijk naar:
Primacom b.v.
t.a.v. privacy medewerker
Duitse Mark 1
3825 HC Amersfoort
Nederland

Geef duidelijk aan wie u bent en welke gegevens u wilt inzien, laten corrigeren of laten verwijderen.
Wij zullen u om identificatie vragen om er voor te zorgen dat we de juiste gegevens verstrekken, aanpassen of verwijderen.
I.v.m. het voorkomen van fouten kunnen we telefonische aanvragen niet honoreren.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Primacom b.v.  

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.